Privacy policy

PRIVACY BELEID ENBRO NV

 

1. ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van uw persoonsgegevens door ENBRO, met inbegrip van de verwerking ervan op of via onze Website(s).

 Voor de toepassing van de deze privacyverklaring betekent de verwijzing naar “Websites”: de websites uitgebaat door ENBRO (www.tina-energy.com).

 ENBRO draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (de “Wetgeving Gegevensbescherming”), onder meer (i) tot 25 mei 2018: de Richtlijn Gegevensbescherming 95/46/EC zoals omgezet in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en (ii) vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming” of “AVG”), alsook (iii) de praktijkcodes, gedragscodes, regelgevende initiatieven en standaardclausules, alsook gerelateerde regelgeving voortvloeiend uit dergelijke Richtlijn of Verordening, zoals op regelmatige basis herzien.

 

Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van ENBRO en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden.

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@tina-energy.com

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna vermelde voorwaarden waaronder ENBRO persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en doorgeeft.

ENBRO behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

 

 2.                VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING 

ENBRO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is ENBRO NV (vennootschap naar Belgisch recht):

 

Maatschappelijke zetel : Kortrijksesteenweg 387, 8530 HARELBEKE

Ondernemingsnummer : 0540.921.389

Telefoon : +32 (0)9 394 394 0

 

E-mail : info@tina-energy.com

Website : www.tina-energy.com

 

3 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

3.1. Persoonsgegevens 

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

 Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.

 

  • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Professionele gegevens (beroep, functie, …), ondernemingsnummer
  • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
  • Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
  • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.
  • De communicatie tussen u en ENBRO via beschikbare communicatiekanalen, zoals post, elektronische post, sms en chat.

 

 Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van ENBRO.

 

Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan ons, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en dat, in de mate dat bepaalde verwerkingen op toestemming berusten, u de relevante toestemming van de betrokkene aan deze verwerkingen door ENBRO hebt bekomen.

 

3.2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens 

ENBRO verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens in verband met u (of de relevante betrokkene). Dit kan gebeuren in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het surfen op onze Website.

 Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Websites kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Websites, de websites van waaruit u naar de Websites wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Websites en in het bijzonder de pagina’s die u op de Websites bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Websites te analyseren en te optimaliseren, conform het gerechtvaardigde belang van ENBRO om zijn diensten te verbeteren. Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u in onze cookie policy: zie hieronder.

 Klantinformatie – Wanneer u op of via de Websites gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals (i) een gratis energiecheck vragen, (ii) ENBRO contacteren, (iii) deelnemen aan een wedstrijd, (iv) een document downloaden, (v) het inschrijven voor de ENBRO nieuwsbrief (vi) een sollicitatieformulier invullen, worden bovendien bijkomende persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld.

 ENBRO kan dergelijke (bijkomende) persoonsgegevens ook verzamelen op andere wijzen dan via de Websites (bv. via digitale of papieren (inschrijvings-)formulieren, via e-mail, fax, telefoon, SMS, sociale media, partners en derden, inclusief publieke bronnen, enz.).

 De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens omvatten: uw naam, locatie, e-mailadres, telefoonnummer, taal, energieconsumptie, bedrijfsnaam en btw-nummer. Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt respectievelijk:

 

(i) om uw aanvraag voor een gratis energiecheck te bevestigen en u te contacteren om deze uit te voeren;

(ii) om uw aanvraag tot contact te bevestigen en u effectief te contacteren;

(iii) om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

(iv) om u het bestand te kunnen laten downloaden en u eventuele vervolgen hierop te kunnen toesturen;

(v) om u de ENBRO nieuwsbrief toe te sturen;

(vi) om u te kunnen contacteren voor het verdere verloop van uw kandidatuurstelling.

(vii) leveranciers- en sollicitantenbeheer (werving en selectie)

(viii) direct marketing: uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via een nieuwsbrief of andere middelen (bv. social media) toesturen van informatie over ons, onze dienstverlening, of onze producten informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn. Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd. Dergelijke toestemming is vrij en zal op elk moment kunnen worden ingetrokken.

 

De verwerkingen voor de doeleinden hierboven vermeld zijn noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om onze diensten te verbeteren en te promoten (in het bijzonder, het verschaffen van informatie betreffende gelijkaardige diensten), alsook om een gepersonaliseerde ervaring aan onze klanten en prospecten te verzekeren. Onder gelijkaardige diensten begrijpen wij alle diensten die te maken hebben met energie en energie-efficiëntie.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

 

3.3. Doorgifte aan derde partijen 

ENBRO doet soms een beroep op derde-dienstverleners (bijv. partners, leveranciers, (onder)aannemers, externe dienstverleners). Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van ENBRO.

 

ENBRO kan hiernaast bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor verwerkingen waarvan de doeleinden en middelen door deze derden worden bepaald. In dat geval treden deze derden op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit bevat de doorgifte:

 

(i) aan verbonden ondernemingen van ENBRO: Enbro SAS, Enbro BV, Enbro Deutschland GmbH, Earth BV, Earth Finance BV, Earth Finance Business BV, Virtual Power BV

(ii) op uw verzoek, aan externe commerciële partners van ENBRO, onder meer voor promotionele doeleinden;

(iii) aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst ENBRO dan ook naar het toepasselijke privacy beleid van deze derden.

 Deze doorgiftes zijn wel tevens gerechtvaardigd, en niet tegen betaling: uw persoonsgegevens verkopen wij niet.

 

4. UW RECHTEN 

U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

 

Recht op inzage – U heeft een recht van inzage tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken, alsook het recht (kosteloos) een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen (behoudens bepaalde uitzonderingen).

Recht op verbetering en verwijdering – U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens door ons kosteloos te laten verbeteren of wissen, mits daarvoor aan de wettelijke bepalingen is voldaan. Uitgezonderd van het wissen zijn die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze bij te houden.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door ENBRO berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Beperking van de verwerking – U kan van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar – U mag bezwaar uitoefenen tegen onze verwerkingen voor reclamedoeleinden of verwerkingen die ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrond hebben. U kan zich eenvoudig verzetten door dit te laten weten via info@tina-energy.com en/of via uitschrijving op de Website. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

 

Intrekking van uw toestemming – Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

 

Klacht bij de bevoegde autoriteit – U heeft steeds het recht om contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in België en in voorkomend geval klacht in te dienen. Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

 

De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan ENBRO op info@tina-energy.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer ENBRO redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit.

 

5. BEWARINGSDUUR VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

 Uw gegevens worden bijgehouden gedurende een periode van maximaal 10 jaar na beëindiging van uw laatst lopende overeenkomst met ENBRO, behoudens wettelijke uitzonderingen. Daarna zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

 

6. WIJZIGINGEN 

ENBRO behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 12 juni 2020.

 

7. CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING 

Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder met betrekking tot onze servers, platformen en de Website van ENBRO.

 

Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorieën van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

 In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

 Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan wij u op het e-mailadres: info@tina-energy.com graag ter beschikking.

 

COOKIEVERKLARING ENBRO NV

 Deze Cookieverklaring is van toepassing op de websites uitgebaat door ENBRO (www.tina-energy.com hierna aangeduid als “Websites”).

 

De Websites worden uitgebaat door ENBRO NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 387, 8530 HARELBEKE , en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0540.921.389 (“ENBRO”).

 

Deze Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt in de Websites.

 

Het gebruik van cookies door ENBRO kadert binnen het algemene beleid van ENBRO met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1. WAT ZIJN COOKIES? 

“Cookies” zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een Website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

 Wij kunnen ook vergelijkbare tags en trackers gebruiken die op andere manieren de opslagcapaciteit van uw computer of toestel gebruiken. Voor het gemak wordt er hierin ook naar deze tags en trackers als “cookies” verwezen.

 

2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITES VAN ENBRO 

De Websites van ENBRO gebruiken verschillende soorten cookies:

 

 2.1. Noodzakelijke (functionele) cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de Websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Websites of om formulieren in te vullen. Deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies worden zonder uw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van ENBRO.

 

2.2. Sessie cookies
Dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

 2.3. Permanente cookies
Dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.

 2.4. Performantie cookies
Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Websites gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde de kwaliteit, het gebruik en het functioneren van de Websites te analyseren en te optimaliseren.

 2.5. Niet-functionele cookies
a. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics). Deze cookies geven weer hoe de Website wordt gebruikt. Zo weet ENBRO o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze Website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

b. Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.

c. Sociale media cookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

 2.6. Andere cookies
Wanneer u de Websites bezoekt of gebruikt, kunnen er op uw computer of toestel cookies geïnstalleerd en gelezen worden door derde partijen zoals affiliates en adverteerders met wie ENBRO samenwerkt voor bv. de reclame op de Websites en andere websites in ons reclamenetwerk, of surfgedrag over verschillende websites heen. De reclame-gerelateerde cookies worden met name gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen (op basis van uw surfgedrag op de Websites en andere websites in ons reclamenetwerk), om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken of om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Andere cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken op te stellen.

Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is uw toestemming vereist.

Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder. Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

 

Google Analytics

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy,

voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Mediahuis Bezoek Pixel

Mediahuis Bezoek Pixel (registreert uw bezoek op de site van ENBRO NV, en voegt deze informatie toe aan de gebruikersprofielen van Mediahuis). Deze pixel wordt gebruikt door Mediahuis voor het personaliseren van reclameboodschappen vanuit Mediahuis. Deze informatie per gebruiksprofiel wordt niet gebruikt voor partners of adverteerders.

 

3. BEHEER VAN COOKIES 

Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist. Voor performantie en andere cookies vragen wij uw toestemming vooraleer deze te plaatsen. U kunt uw toestemming geven door verder op onze website te surfen of door op het relevante knop in de cookiebanner te klikken.

 

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat door uw browserinstellingen aan te passen. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen: www.allaboutcookies.org.

 

Bij alle gangbare browsers kunt u de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via uw webbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt uw webbrowser ook instellen zodanig dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Indien u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

 

4. WIJZIGINGEN

ENBRO behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 12 juni 2020.

 

Vragen? Contacteer ons gerust.

ENBRO NV – Kortrijksesteenweg 387, 8530 HARELBEKE

Ondernemingsnummer : 0540.921.389

Telefoon : +32 (0)9 394 394 0

E-mail : info@tina-energy.com

Website : www.tina-energy.com