Verkoopsvoorwaarden

Tussen: ENBRO NV,

met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387,

met ondernemingsnummer (BTW BE) 0540.921.389 (RPR Gent, afdeling Kortrijk),

hierna de Ondernemer of Tina Energy genoemd

 

En:                 Aanspreking                                                                 _______________________________

                             Voornaam │ Naam (*)                                                   _______________________________

                             Straat │ Nummer │ Bus (*)                                            _______________________________

                             Postcode │ Gemeente (*)                                              _______________________________

                             E-mail (*)                                                                        _______________________________

                             Telefoon │ GSM (*)                                                        _______________________________

                             Geboortedatum (*)                                                       _______________________________

(*) = verplichte velden

                            

Bankrekening (IBAN)                                                    _______________________________

                             ☐   SEPA-domiciliëring                                                 _______________________________

                             ☐   BTW nummer                                                         _______________________________

                             ☐   E-billing                                                                  _______________________________

hierna de Klant genoemd.

 

Tina (acroniem van “There Is No Alternative”) is een handelsmerk in de energiesector ontwikkeld door ENBRO NV, waarvan het principe erin bestaat om vanuit klimatologisch oogpunt een CO2-neutraal energie product aan te bieden. De via Tina Energy aangeboden gas- en elektriciteitscontracten bestaan voor ongeveer de helft uit hernieuwbare energie (zonder biomassa) en de helft uit nucleair.

 

Door beroep te doen op de diensten van “Tina Energy” (ENBRO NV) verstrek je een volmacht om in jouw naam en voor jouw rekening een energiecontract te onderhandelen én af te sluiten met een energieleverancier in België. Na (digitale) registratie en verificatie van jouw account start de onderhandelingsfase met de energieleveranciers. Wij verwittigen je voor iedere (automatische) contractwijziging. Er is absoluut geen verplichting om van energieleverancier te veranderen, je hebt nog 14 dagen tijd om ons te laten weten dat je niet wenst in te gaan op het voorstel (opt-out).

 

Net zoals bij alle bedrijven ga je akkoord met de hierna weergegeven algemene voorwaarden, het privacy beleid en het cookiebeleid als je de diensten van Tina Energy gebruikt. Aangezien het privacy - en cookiebeleid zulke hot topics zijn, hebben we er een apart document voor opgesteld. Neem maar een kijkje op www.tina-energy.com !

 

Voor alle duidelijkheid: Tina Energy wijzigt af en toe de voorwaarden van de dienst. Wanneer dat het geval is, laten we je het een maand van tevoren weten. Als je er niet mee akkoord gaat (nu of in de toekomst), kan je er op elk moment voor kiezen om je Tina Energy account te blokkeren of te verwijderen. Hieronder vatten we kort onze dienst en werkwijze samen.

 

Hoe kan ik me registreren ?

 • Stap 1: ga naar www.tina-energy.com, vul het formulier in en aanvaard de algemene voorwaarden en het privacy beleid.
 • Stap 2: activeer je Tina Energy account en verifieer je e-mail adres. Om je account goed te kunnen instellen hebben we een minimum aan persoonlijke informatie nodig, die uiteraard zal beschermd worden.
 • Stap 3: wij gaan aan de slag en verwittigen je voor iedere contractwijziging. Er is absoluut geen verplichting om van energieleverancier te veranderen. Je hebt 14 dagen tijd om ons te laten weten dat je niet wenst in te gaan op het voorstel. Vind je het voorstel wel interessant, dan zal dit na 14 dagen automatisch gevalideerd worden.

Regel je toch liever alles zelf ? Geen probleem, ook dit is mogelijk. Wijzig jouw keuze op jouw profielpagina na registratie of zeg de Tina Energy account op.

 

Wat verwachten we van jou ?

 • Je account en code zijn strikt persoonlijk.
 • Je bent de rechtmatige eigenaar/gebruiker van je telefoonnummer, e mailadres en afnamepunt.
 • Elk stukje informatie dat je ons bezorgt is 100% juist en elke relevante wijziging wordt tijdig gemeld.
 • Kortom: als wij iets verkeerd doen, zullen we het rechtzetten. Als jij iets verkeerd doet, is dat jouw verantwoordelijkheid.

 

☐    Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

 

☐     Ik ga akkoord met het privacy beleid

 

Datum                                                                          ____________________________________________________

 

 

Handtekening                                                              ____________________________________________________

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inhoudsopgave

 

Voorafgaande verklaring over het herroepingsrecht  2

Artikel 1:       Definities  2

Artikel 2:       Identiteit van de Ondernemer  3

Artikel 3:       Toepasselijkheid   3

Artikel 4:       Volmacht  4

Artikel 5:       Diensten van Tina Energy  5

Artikel 6:       Prijs van de diensten van Tina Energy en wijze van betaling   6

Artikel 7:       Aanvang, duur en beëindiging   6

Artikel 8:       Herroepingsrecht  7

Artikel 9:       Conformiteit en garantie   7

Artikel 10:     Aansprakelijkheid en overmacht  7

Artikel 11:     Bescherming persoonsgegevens  8

Artikel 12:     Overdracht  8

Artikel 13:     Klachtenbehandeling  9

Artikel 14:     Geschillen   9

 

 

Voorafgaande verklaring over het herroepingsrecht

 

 

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst”

 

 

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Enbro via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van deze beslissing. U kan hiervoor desgewenst gebruik maken van het hierbij gevoegde modelformulier voor herroeping.

 

Ook na de bedenktermijn van 14 dagen, kan u de overeenkomst nog altijd snel en eenvoudig stopzetten, door Enbro in kennis te stellen van uw beslissing tot opzegging. U kan dit op elk moment zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

 

 

Artikel 1:Definities

 

 1. Ondernemer: onderneming (zoals nader geïdentificeerd onder artikel 2) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die optreedt als de contractuele verrichter van diensten op grond van huidige overeenkomst (lastgeving) op afstand.
 2. Online platform: inschrijvingsmodule beheerd door Enbro.
 3. Klant: de geregistreerde gebruiker (Consument, Zakelijke klant elektriciteit of Zakelijke klant gas) van het Online platform.
  1. Consument (particuliere klant): natuurlijke persoon (minimum 18 jaar oud) die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die woonachtig is op een fysiek adres in België.
  2. Zakelijke klant elektriciteit: natuurlijke of rechtspersoon die (gedeeltelijk of uitsluitend) handelt in het kader van zijn professionele activiteit met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit voor het geheel van zijn toegangspunten in België op het transmissie-, transport- en/of distributienet.
  3. Zakelijke klant gas: natuurlijke of rechtspersoon die (gedeeltelijk of uitsluitend) handelt in het kader van zijn professionele activiteit met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh gas voor het geheel van zijn toegangspunten in België op het transmissie-, transport- en/of distributienet.
 4. Volmacht (lastgeving): de overeenkomst waarbij de Klant de Ondernemer machtigt om in naam en voor rekening van de Klant een rechtshandeling te verrichten met een erkende energieleverancier, waarvan de rechtsgevolgen rechtstreeks aan de Klant worden toegerekend.
 5. Tina (Energy): het woord- en beeldmerk van Enbro.
 6. Tina Energy overeenkomst: het geheel van online inschrijving, orderbevestiging, huidige algemene voorwaarden en privacy beleid.
 7. Energieovereenkomst: de overeenkomst voor de levering van energie (gas en/of elektriciteit) die Tina Energy in naam en voor rekening van de Klant onderhandelt en afsluit met een energieleverancier actief in het gewest van het leveringsadres van de Klant en die door de betrokken energieleverancier werd aanvaard.
 8. Afnamepunt: het punt waar de betrokken energieleverancier elektrisch vermogen of aardgas ter beschikking zal stellen aan de Klant. Een Afnamepunt wordt gekenmerkt door een uniek EAN-nummer. Eén leveringsadres kan verschillende Afnamepunten hebben.
 9. Tariefkaart: document met omschrijving van het product(type) en de geldende tarieven voor afname van energie bij de betrokken energieleverancier.
 10. Nettarieven: de tarieven voor het gebruik van het distributie- en/of transportnet voor elektriciteit en aardgas.
 11. Tina Energy Vergelijking: met deze vergelijking wordt door de Ondernemer een globale verbetering/besparing van de energieformule nagestreefd ten opzichte van deze uit het bestaande leveringscontract. Standaardcoëfficiënten zijn van toepassing indien de Klant geen bestaande tariefformule (coëfficiënt/add-on) meldt en aldus door het aanvinken van het daarvoor voorziene selectie vak akkoord gaat om standaardwaarden in het kader van de vergelijking aan te nemen.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
 13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht.
 14. Bedenktijd: de termijn (14 dagen) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 15. Werkdag: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in Werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende Werkdag.
 16. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 17. Elektronische handtekening: gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn aan andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen. Partijen aanvaarden dat de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uitgevoerd kunnen worden onder dekking van een elektronische handtekening, die gelijkgesteld wordt aan een handgeschreven handtekening.

 

Artikel 2:Identiteit van de Ondernemer

 

 1. Ondernemer

 

NV ENBRO (handelend onder de handelsnamen: Enbro, Tina Energy)

Kortrijksesteenweg 387

8530 Harelbeke

KBO nummer 0540.921.389

Telefoonnummer 09 / 394 394 0

E-mail info@tina-energy.com

Bereikbaarheid: op Werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08u30 - 16u30

 

 

Artikel 3:Toepasselijkheid

 

 1. Voordat de Tina Energy overeenkomst werd gesloten, is de tekst van huidige algemene voorwaarden eenvoudig te lezen/downloaden en werden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de Klant door het actief aanvinken van een daarvoor voorzien selectie vak. Door het aanmaken van een account aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden, die tevens langs elektronische weg aan de Klant werden overgedragen op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Op eerste verzoek van de Klant kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

 

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de duidelijkheid en/of begrijpbaarheid van de Tina Energy overeenkomst, aarzel dan niet ons te contacteren info@tina-energy.com of 09 / 394 394 0. U kan ons via die weg ook klachten melden of bijkomende informatie opvragen.

 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de Klant en de Ondernemer, waarbij de Ondernemer diensten levert c.q. zal leveren aan deze Klant onder de handelsbenaming Tina Energy en via de website www.tina-energy.com. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

 

 1. Indien wij u de mogelijkheid bieden om de contractuele voorwaarden te aanvaarden door gebruik te maken van een unieke code die u telefonisch activeert, een webapplicatie, een webformulier, of een e-mail, dan vormt het feit dat u daarvan gebruik maakt een geldig bewijs in rechte van uw aanvaarding.

 

 

Artikel 4:Volmacht

 

 1. De Klant verstrekt de Ondernemer via het aanmeldformulier een Volmacht om in naam en voor rekening van de Klant:
 • regelmatig Energieovereenkomsten te onderhandelen en af te sluiten met een op de Belgische markt en in het gewest van het Afnamepunt van de Klant opererende energieleverancier (switching);
 • de bestaande leveringsovereenkomst gesloten tussen een energieleverancier en de Klant middels opzegging te (laten) beëindigen;
 • alle voor haar dienstverlening noodzakelijk informatiegegevens op te vragen bij de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en de meetbedrijven. Dit ontslaat de Klant niet van de verplichting loyaal zijn/haar medewerking te verlenen aan de Ondernemer en inzonderheid spontaan alle lopende energiecontracten, alsook de meest recente afrekeningsfactuur voor te leggen. Daarnaast verleent de Klant geheel vrijblijvend toelating aan de Ondernemer om eventuele hardware te installeren, teneinde meetgegevens vanop afstand in real time te kunnen uitlezen.

 

 1. De verstrekte Volmacht is geldig tot wederopzegging. Contractuele verplichtingen die de Ondernemer namens de Klant is aangegaan voorafgaand aan de opzegging, blijven evenwel onverminderd van kracht. Door het verstrekken van de Volmacht aan de Ondernemer verklaart de Klant geen volmacht aan enige andere partij te hebben verstrekt voor de uitvoering van de genoemde diensten.

 

 1. De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens die de Ondernemer nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, dan wel gegevens met betrekking tot zijn specifieke wensen in de gepaste vorm tijdig in het bezit komen van de Ondernemer. Indien de Ondernemer in alle redelijkheid besluit dat de specifieke eisen van de Klant niet zullen kunnen worden uitgevoerd, zal de Ondernemer dit aan de Klant berichten. De Klant kan de Ondernemer daarvoor niet aansprakelijk stellen.

 

 1. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. De Zakelijke klant garandeert en verklaart dat zijn jaarlijks verbruik minder is dan 100 MWh elektriciteit (of in voorkomend geval minder dan 100 MWh gas) voor het geheel van zijn toegangspunten op het transmissie-, transport- en/of distributienet. De Zakelijke klant is als enige verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen mocht blijken dat hij de Ondernemer foutieve informatie heeft verstrekt en zijn jaarlijks verbruik toch hoger ligt dan voornoemde (wettelijke) grenzen gas en elektriciteit, die los van elkaar worden gezien (wet van 12 juni 2020). De Klant zal de Ondernemer per omgaande informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- dan wel elektriciteitsverbruik van de Klant substantieel beïnvloeden.

 

 1. Indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, zal de Klant deze wijzigingen onverwijld schriftelijk doorgeven aan de Ondernemer. Zonder limitatief te willen zijn, kan alvast worden gedacht aan volgende situaties van mogelijke wijzigingen:
 • Ingeval de Klant tijdens de looptijd van de Tina Energy overeenkomst zelf een leveringsovereenkomst met een energieleverancier sluit, zal de Klant de Ondernemer hiervan terstond op de hoogte stellen.
 • Ingeval de contactgegevens van de Klant wijzigen tijdens de looptijd van de Tina Energy overeenkomst, zal de Klant de Ondernemer hiervan terstond op de hoogte brengen.
 • Ingeval de Klant tijdens de looptijd van de Tina Energy overeenkomst verhuist, zal de Klant de Ondernemer hiervan bij voorkeur 30 dagen voor de effectieve verhuisdatum op de hoogte stellen en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na de effectieve verhuis de meterstand van het oude Afnamepunt op de dag van de verhuis meedelen, via een correct ingevuld verhuisformulier. Na de verhuizing zal de Tina Energy overeenkomst verder uitgevoerd worden voor het nieuwe Afnamepunt aan dezelfde voorwaarden. Een verhuismelding aan de betrokken energieleverancier ontslaat de Klant niet van zijn meldingsplicht ten overstaan van de Ondernemer. Wanneer de Ondernemer na verhuis van de Klant alsnog rechtshandelingen zou stellen met betrekking tot het oude Afnamepunt, zijn de gevolgen en administratieve kosten integraal voor rekening van de Klant. De Ondernemer kan in voorkomend geval niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve switching en de betrokken energieleverancier kan verbruik van elektriciteit en/of gas op het oude Afnamepunt aanrekenen tot de dag na de melding van de verhuis, tenzij de toepasselijke regelgeving in een dwingende regeling voorziet.
 • Ingeval het Afnamepunt buiten dienst wordt gesteld, zal de Klant de Ondernemer hiervan terstond op de hoogte stellen.
 • Ingeval de Klant komt te overlijden dient dit onmiddellijk aan de Ondernemer ter kennis te worden gebracht. Die kennisgevingsplicht rust zowel op de overlevende echtgeno(o)t(e) als op de andere rechtsopvolgers van de overledene. Wanneer na het overlijden van de Klant nog rechtshandelingen door de Ondernemer zouden worden gesteld, kan de Ondernemer in voorkomend geval alleen maar aansprakelijk worden gesteld als de handeling plaatsvond na verloop van twee Werkdagen nadat hij kennis heeft gekregen van het overlijden.

 

 1. Vooraleer in het kader van huidige Volmacht een leveringsovereenkomst in naam en voor rekening van de Klant af te sluiten met een in het gewest van het Afnamepunt van de Klant opererende energieleverancier (switching), zal de Ondernemer alle relevante informatie (de identiteit van de betrokken energieleverancier, het producttype, de prijs van de energie (Tariefkaart) met inbegrip van de wijze waarop de extra belastingen en Nettarieven zullen worden berekend, de wijze van betaling, de termijn waarbinnen de betrokken energieleverancier zich verbindt de energie te leveren en het beleid van de betrokken energieleverancier inzake klachtenbehandeling, de duur van de overeenkomst en de verkoopsvoorwaarden) middels een Duurzame gegevensdrager aan de Klant communiceren op een wijze die passend is voor de gebruikte Techniek voor communicatie op afstand en in een duidelijke en begrijpelijke taal. De Ondernemer zal de Klant een voldoende termijn laten om zich via eenvoudige kennisgeving uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de beoogde switch of zich kosteloos uit te schrijven uit de Tina Energy overeenkomst. De gekozen energieleverancier verstrekt de Klant op zijn beurt op een Duurzame gegevensdrager de bevestiging van de gesloten Energieovereenkomst binnen een redelijke periode na de effectieve sluiting van de Energieovereenkomst, waarna de Consument andermaal over de mogelijkheid zal beschikken om binnen de Bedenktijd (14 dagen) af te zien van de overeenkomst of afstand volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht.

 

Artikel 5:Diensten van Tina Energy

 

 1. De Ondernemer stelt haar expertise als onafhankelijk energiemakelaar ten dienste van de Klant en streeft ernaar om ten behoeve van de Klant een marktconform tarief voor energielevering te bewerkstelligen door de markt continu te volgen, verbruiksprofielen te evalueren en te bundelen, op duurzame wijze met de Belgische energieleveranciers te onderhandelen om de Klant op het juiste moment van energieleverancier te veranderen. De Ondernemer betracht een daling in de energiekosten voor de Klant te realiseren zonder dienaangaande enige resultaatsverbintenis op zich te nemen. De potentieel te realiseren besparing is immers onderhevig aan de resultaten van de veiling, de onderhandelingen met de leveranciers, de persoonlijke situatie van de Klant en de informatie die de Klant aan de Ondernemer heeft verstrekt. De Ondernemer is een onafhankelijk energie assistent van de Klant en helpt het energiedossier van de Klant te beheren. De Ondernemer helpt de zogenaamde ‘switch’ administratief af te handelen om de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk te ‘ontzorgen’.

 

 1. De dienstverlening door de Ondernemer veronderstelt dat de Klant de Ondernemer voldoende gegevens verstrekt en tijdig informeert over eventuele wijzigingen om een correcte evaluatie van verbruiksprofielen en passende vergelijking van tarieven bij de diverse energieleveranciers mogelijk te maken. De Klant is op de hoogte gebracht dat een betere tariefformule niet noodzakelijk een goedkopere prijs betekent, rekening houdend met verschillende factoren zoals hoger en/of gewijzigd verbruik, evolutie van de prijzen op de energiemarkt, aangepaste regelgeving, ed.

 

 1. De Klant erkent dat de Ondernemer in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de energieleverancier en de Klant. De door de Klant aan haar verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het regelmatig bemiddelen en afsluiten van Energieovereenkomsten en het namens de Klant tot stand doen komen van een rechtstreekse rechtsverhouding met de energieleverancier. De Ondernemer is als zodanig geen partij bij de energieovereenkomst. Dientengevolge draagt de Ondernemer geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Energieovereenkomst door de energieleverancier en/of door de Klant en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. De Ondernemer aanvaardt in dit verband dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 6:Prijs van de diensten van Tina Energy en wijze van betaling

 

 1. De Klant betaalt geen vergoeding rechtstreeks aan de Ondernemer voor de door haar geleverde diensten. Dit betekent niet dat de diensten van Tina Energy gratis zijn. De vergoeding van de Ondernemer (een vast bedrag per EAN-nummer per maand) wordt immers aangerekend aan de energieleverancier waarmee de Ondernemer in naam en voor rekening van de Klant een Energieovereenkomst onderhandelt en afsluit. Het startpunt voor de vergoeding is het ogenblik van de eerste leverancierswissel voor de Klant via de dienstverlening van de Ondernemer. Deze vergoeding – die voor alle leveranciers gelijk is zodat de onafhankelijkheid van de Ondernemer gegarandeerd blijft – zal gebeurlijk aan de Klant worden doorgerekend door de betrokken energieleverancier als onderdeel van de energieprijs (commodity prijs) op de gas- en elektriciteitsfactuur.

 

 1. De Klant betaalt de prijs voor de levering van energie rechtstreeks aan de betrokken energieleverancier. De energieprijzen (bestaande uit een vaste abonnementskost en de kost voor verbruikte energie) worden door de energieleveranciers vermeerderd met:
 • de btw.
 • alle belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten die door een bevoegde overheid aan de betrokken energieleverancier worden opgelegd en die zij moeten of mogen doorrekenen aan de Klant.
 • de netwerkkosten vastgelegd door de distributie- en transportnetbeheerders en goedgekeurd door de CREG.

 

Artikel 7:Aanvang, duur en beëindiging

 

 1. De Tina Energy overeenkomst gaat in na afloop van een Bedenktijd van 14 dagen na de (schriftelijke) bevestiging door de Ondernemer.

 

 1. De Tina Energy overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur. Partijen kunnen de Tina Energy overeenkomst op elk moment stopzetten zonder opzegtermijn noch vergoeding. De opzeg heeft uitwerking op de derde Werkdag na ontvangst ervan. Het einde van de Tina Energy overeenkomst impliceert niet automatisch het einde van de lopende Energieovereenkomst.

 

 1. De Energieovereenkomst gaat in na afloop van een bedenktijd van 14 dagen na de schriftelijke bevestiging door de betrokken energieleverancier. De levering van energie gaat van start op de data die geregistreerd werden in het toegangsregister van uw netbeheerder. De Energieovereenkomst met de betrokken energieleverancier kan door Consumenten en K.M.O.’s conform wettelijke bepalingen ter zake worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand zonder dat de betrokken energieleverancier daarvoor een opzegvergoeding kan aanrekenen. Elk contractueel beding dat afbreuk doet aan dit recht, is van rechtswege nietig.
 • Conform artikel 2, 50° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt onder een K.M.O. verstaan: “de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet.
 • Conform artikel 1, 63° van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wordt onder een K.M.O. verstaan: “de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet.

 

 1. Indien de distributienetbeheer de betrokken energieleverancier op de hoogte brengt dat voor een Afnamepunt een contract met een andere energieleverancier werd gesloten, zal de levering door de betrokken energieleverancier worden stopgezet op de door de Klant gewenste datum en ten vroegste één maand na de ontvangst van deze kennisgeving.

 

 

Artikel 8:Herroepingsrecht

 

 1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Tina Energy overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende veertien (14) dagen, ingaand op de dag van het aangaan van de Tina Energy overeenkomst. De herroeping kan middels bijgevoegd formulier, dan wel via enige andere ondubbelzinnige verklaring aan de Ondernemer. De herroeping kan ook mondeling gebeuren, doch het wordt aangeraden dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs.

 

 1. De uitoefening van het Herroepingsrecht is voor de Consument zonder kosten en beëindigt de verplichting voor de partijen.

 

 

Artikel 9:Conformiteit en garantie

 

 1. De Ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de uitvoering van de diensten. De Ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Tina Energy overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op datum van de totstandkoming van de Tina Energy overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 

Artikel 10:Aansprakelijkheid en overmacht

 

 1. De Klant en de Ondernemer erkennen enkel aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de directe materiële schade of lichamelijke schade die voortvloeit uit het niet uitvoeren van een contractuele verbintenis. Aansprakelijkheid voor indirecte gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. De netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering van energie en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen  vervat in de toepasselijke wetgeving en reglementen. Bijgevolg zijn noch de Ondernemer noch de betrokken energieleverancier daarvoor aansprakelijk. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van energie, kan de Klant gebeurlijk de distributienetbeheerder aanspreken.

 

 1. De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de energieleverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een Energieovereenkomst te sluiten met de Klant of een bijkomende waarborg vereist. Hieronder is onder meer, doch niet uitsluitend, ook begrepen de situatie waarbij de energieleverancier weigert een Energieovereenkomst te sluiten omdat de Klant nog openstaande schulden heeft bij deze leverancier of wanneer de Klant verhuist naar een andere regio buiten het gebied. Indien door verhuizing de Klant de uitkomst van de bemiddeling door de Ondernemer wenst mee te nemen naar een andere regio, kan de Ondernemer niet garanderen dat een energieleverancier daar dezelfde condities kan aanbieden, zoals die door bemiddeling van de Ondernemer initieel tot stand kwamen.

 

 1. De Klant en de Ondernemer zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht: elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen. Als overmacht gelden volgende gevallen (zonder hiertoe beperkt te zijn): natuurrampen, terrorisme, brand, stakingen, sabotage, blokkade, cyberaanval. De uitval van een server of communicatieverbinding, storingen in communicatieverbindingen, bugs of virussen in de software zijn overmacht voor zover ze duidelijk te wijzen zijn aan een derde partij of niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van de Ondernemer. Overmacht schorst de contractuele verplichtingen. De Klant en de Ondernemer verwittigen elkaar onverwijld over elke situatie van overmacht.

 

 

Artikel 11:Bescherming persoonsgegevens

 

 1. Door inschrijving geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan de beheerder van het platform tot verwerking van zijn gegevens in functie van de uitvoering van hun opdracht en met name voor Klantenbeheer, statistisch beheer, adviesverlening, missiebehartiging, marktonderzoek en analyses. Door inschrijving geeft de Klant eveneens toestemming om de gegevens ter beschikking te stellen van energieleveranciers in de mate dit strikt noodzakelijk kan worden geacht voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

 

In het kader van de uitvoering van de Tina Energy overeenkomst zullen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Het betreft de volgende gegevens: identificatiegegevens, EAN-code, gegevens van de huidige leverancier, facturen, brieven van de netbeheerder, historiek vorige leveranciers, mandaat van de netbeheerder, informatie betreffende zonnepanelen of een budgetmeter.

 

Binnen het Online platform van Tina Energy worden uw persoonsgegevens verzameld op basis van toestemming. U wordt hierover nader ingelicht via de privacy policy en cookie policy op de website, alsook door het sturen van een activatiemail bij invoer in de database. Op eerste verzoek van de Klant kunnen de privacy policy en cookie policy tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

 

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Afsluiten en beheer van de contracten met de energieleverancier;
 • Observatie van energieverbruik, analyse van profielen, adviesverlening en matching met het aanbod van de energieleveranciers;
 • Het beheer en de toegang tot het private deel van de website (Klantenzone);
 • Statistisch beheer;
 • Communicatie en marketing.

 

 1. De verwerking van gegevens heeft ook als doel het beheer van voormalige, toekomstige en huidige Klanten, hetgeen onder andere omvat het aanbieden en de promotie van producten en diensten en het beheer en toegang tot het deel van de website gereserveerd voor Klanten, conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en elektronische handel.

 

 1. De Klant kan toegang krijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen door aan de beheerder van het Online platform een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de Klant de Ondernemer verwittigen indien de Klant niet langer de promotionele aanbiedingen wenst te ontvangen via telefoon, e-mail en/of post, met in het bijzonder aanduiding van de bedoelde communicatiemiddelen.

 

 

Artikel 12:Overdracht

 

 1. Het is de Ondernemer toegestaan de Tina Energy overeenkomst over te dragen aan een derde mits de Ondernemer er voor zorgt dat de Klant daardoor niet minder garanties krijgt. In geval van overdracht zal de Ondernemer de Klant hiervan inlichten.

 

 

Artikel 13:Klachtenbehandeling

 

 1. Een Klant die klachten heeft over de dienstverlening van de Ondernemer kan zich richten tot de diensten van de Ondernemer :

 

ENBRO NV

Kortrijksesteenweg 387, 8530 Harelbeke

 

Telefoon 09 / 394 394 0 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 16u30)

E-mail info@tina-energy.com

 

 1. Indien de Klant niet tevreden is over de oplossing of het antwoord van de Ondernemer, kan de Klant zich richten tot de Consumentenombudsdienst met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil:

 

Consumentenombudsdienst

Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel

 

Telefoon 02 702 52 00

Fax 02 808 71 20

E-mail contact@consumentenombudsdienst.be

https://www.consumentenombudsdienst.be/nl 

 

 1. Indien de Klant niet tevreden is over de betrokken energieleverancier, kan de Klant zich (na eerst stappen te hebben ondernomen bij het betrokken elektriciteits- of aardgasbedrijf en/of beroep te hebben gedaan op de bemiddeling van de Ondernemer) ook richten tot de Ombudsman Energie met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil:

 

Ombudsdienst voor Energie

Koning Albert II-Laan 8 bus 6 - 1000 Brussel

 

Telefoon 02 211 10 60

Fax 02 211 10 69

Mail klacht@ombudsmanenergie.be

https://www.ombudsmanenergie.be/nl

 

 

Artikel 14:Geschillen

 

 1. Het Belgische recht is van toepassing.

 

 1. Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij, of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat, uitgevoerd wordt.

 

 1. De Consument kan eveneens beroep doen op het ODR-platform voor onlinebeslechting van geschillen via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 

Bijlage:

 

Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 

Aan de NV ENBRO

Kortrijksesteenweg 387

8530 Harelbeke

 

E-mail info@tina-energy.com

Telefoonnummer 09 / 394 394 0

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Naam /Namen consument(en) :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

— Adres consument(en):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

— Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.